การประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 6
แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย
(สู่อนาคตกับเวชศาสตร์ครอบครัวยุคใหม่)
17-20 ตุลาคม 2567

The 6th National Conference
of Family Medicine 2024
(The Next Generation of Family Medicine)
17-20 October 2024

สู่อนาคตกับเวชศาสตร์ครอบครัวยุคใหม่
The Next Generation of Family Medicine

ORGANIZING COMMITTEE

ที่ปรึกษา

1 ผศ.ดร.นพ. อภินันท์ อร่ามรัตน์  
2 พญ. ชลลดา บุษยรัตน์  
3 นพ. สิทธิสัตย์ เจียมวงศ์แพทย์  
4 ผศ.นพ. กอปรชุษณ์ ตยัคคานนท์  
5 พญ. สุพัตรา ศรีวณิชชากร  

คณะอนุกรรมการจัดการประชุมวิชาการ

6 รศ. นพ. กรภัทร มยุระสาคร ประธานจัดงาน
7 ผศ.นพ. กฤษณะ สุวรรณภูมิ ประธานคณะทำงานฝ่ายวิชาการ
8 ผศ.นพ. นนท์ โสวัณณะ ประธานคณะทำงานพิจารณาผลงานที่นำเสนอ
9 พญ. ศิรินภา ศิริพร ณ ราชสีมา ประธานคณะทำงานฝ่ายพิธีการ
10 นพ. ขัติญพัณศ์ อเล็กซีส กฏอัศญทีปณ์ ประธานคณะทำงานฝ่ายประชาสัมพันธ์
11 พญ. สายรัตน์ นกน้อย คณะทำงาน
12 นพ. อาทิตย์ ชัยธนสาร ประธานคณะทำงานฝ่ายลงทะเบียน
13 นพ.เสกสรร ไข่เจริญ ประธานคณะทำงานฝ่ายกิจกรรมสังคม
14 นพ. สตางค์ ศุภผล คณะทำงาน
15 นพ. จตุภูมิ นีละศรี ประธานคณะทำงานฝ่ายการเงิน
16 น.อ.นพ. ชัยณรงค์ ธีราทร ประธานคณะทำงานฝ่ายอาหารและสถานที่

คณะทำงานฝ่ายวิชาการ

17 นพ. เอกรัฐ จันทร์วันเพ็ญ ที่ปรึกษา
18 รศ.นพ. อภิชัย วรรธนะพิศิษฐ์ ประธานคณะทำงานฝ่ายวิชาการ
19 ผศ. ดร.นพ. ชัยสิริ อังกุระวรานนท์ คณะทำงานฝ่ายวิชาการ
20 นพ. โรจนศักดิ์ ทองคำเจริญ คณะทำงานฝ่ายวิชาการ
21 พญ. หทัยทิพย์ ธรรมวิริยะกุล คณะทำงานฝ่ายวิชาการ
22 พญ.ดุสิดา ตู้ประกาย คณะทำงานฝ่ายวิชาการ
23 นพ. อรรถกร รักษาสัตย์ คณะทำงานฝ่ายวิชาการ
24 พญ. นิสิตา นาทประยุทธ์ คณะทำงานฝ่ายวิชาการ
25 พญ. อรุณี  ทิพย์วงศ์ คณะทำงานฝ่ายประชาสัมพันธ์
26 พญ.ปรียพัศ พรประเสริฐ คณะทำงานฝ่ายประชาสัมพันธ
27 นพ.ธเนศ แก่นสาร ประธานคณะทำงานฝ่ายประสานเครือข่ายและระดมทุน
28 พญ.ปรีชญา เติมพรเลิศ ประธานคณะทำงานฝ่ายปฏิคม
29 พญ.ภัคธินันท์ อัครอารีย์ชาติ คณะทำงานฝ่ายปฏิคม
30 นพ. ทชา พิทยาพิบูลพงศ์ คณะทำงานฝ่ายปฏิคม
31 พญ.สุภัชญา แพร่ไชยกูล คณะทำงานฝ่ายกิจกรรมสังคม
32 พญ.สลิลทิพย์ ไพบูลย์สิทธิวงศ์  คณะทำงานฝ่ายกิจกรรมสังคม
33 นพ. วัชรพงษ์ กุลศิริ คณะทำงานฝ่ายกิจกรรมสังคม
34 นพ. ปกรณ์ ทองวิไล ที่ปรึกษา คณะทำงานฝ่ายวิชาการ
35 พ.อ.หญิง รศ.พญ.พัฒน์ศรี ศรีสุวรรณ คณะทำงานฝ่ายวิชาการ
36 พญ.นวสิริ สิริประเสริฐ         คณะทำงานฝ่ายปฏิคม
37 นพ.อดิศร โวหาร  
38 นพ.วรภัทร์ ตั้งทรงเจริญ  
39 นพ.ณัฐกุล ลังกรณ์  
40 พญ.ชนิตา เกาะลอย  
41 พญ.จัสมี โนะ  
42 พญ. นิศาชล  ทองทิพย์  
43 พญ. ธนชนนี โลหิตคุปต์  
44 พญ.ไอรดา  สายปัญญา  

IMPORTANT DATES

event

15 March, 2024

On-line abstract submission form open

event

15 March, 2024

On-line registration form open

warning

15 August, 2024

On-line abstract submission form deadline

warning

31 July, 2024

Early registration fee deadline

วันสำคัญ โปรดสนใจ

15 มีนาคม 2567

เปิดรับลงทะเบียน

15 มีนาคม 2567 - 15 สิงหาคม 2567

เปิดรับ abstract online abstraction submission open

ถึง 31 กรกฏาคม 2567

Early bird registration

ภายใน 15 กันยายน 2567

แจ้งผลการพิจารณาประเภท Oral / Poster ผ่านทาง Facebook และ Email

1 ตุลาคม 2567

manuscript submission deadline to PCFM

Contact Us

ราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย
The Royal College of Family Physicians of Thailand
โทรศัพท์ : 02-716-6651-2 Moblie: 087-754-5427 Email: thaincfm@gmail.com

©NCFM2023 THAILAND. All Rights Reserved.