การประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 6
แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย
(สู่อนาคตกับเวชศาสตร์ครอบครัวยุคใหม่)
17-20 ตุลาคม 2567

The 6th National Conference
of Family Medicine 2024
(The Next Generation of Family Medicine)
17-20 October 2024

สู่อนาคตกับเวชศาสตร์ครอบครัวยุคใหม่
The Next Generation of Family Medicine

WELCOME MESSAGE

ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การประชุมวิชาการครั้งที่ 6 ประจำปี 2567 ทางคณะกรรมการ ฯ และทีมผู้จัดงาน ขอกล่าวคำว่าสวัสดี ถึงผู้เข้าร่วมการประชุมวิชาการเวชศาสตร์ครอบครัวแห่งชาติทุกท่าน ที่จะมาเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างประสบการณ์ทางด้านวิชาการที่น่าประทับใจในการประชุมครั้งนี้ ภายใต้หัวข้องานว่า "สู่อนาคตกับเวชศาสตร์ครอบครัวยุคใหม่”

ขอให้การประชุมนี้เป็นที่รวมรวมของความคิดสร้างสรรค์ การแบ่งปันประสบการณ์ และการนำเสนอแนวทางการรักษาการดูแลผู้ป่วย ที่จะส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค เพื่อทำให้ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรง ลดการเจ็บป่วย รวมไปถึงการฟื้นฟูสภาพร่างกายเมื่อมีการการเจ็บป่วย

ราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย ขอขอบคุณทุกท่านที่สนใจเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ เพื่อพัฒนาความรู้ในสาขาเวชศาสตร์ครอบครัวของเรา

ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ การประชุมวิชาการครั้งที่ 6 ประจำปี 2567 "สู่อนาคตกับเวชศาสตร์ครอบครัวยุคใหม่”

Welcome everyone to the 6th National Conference of Family Medicine of Thailand. On behalf of the organizing committee, We are looking forward to greeting you this year. we extend a warm welcome to all participants who contribute to creating a memorable academic experience at this conference, themed "the Next Generation of Family Medicine."

May this conference serve as a collective platform for innovative ideas, the sharing of experiences, and the presentation of healthcare strategies to health promotion, prevent diseases and contribute to well-being, reducing illness includes the rehabilitation of the body when with sickness. We aim to pave the way for a brighter future in Thai healthcare

The Royal College of Family Physicians of Thailand thank you to each of you for joining this event to cultivate knowledge and advancements in our field of family medicine.

แพทย์หญิงสุพัตรา ศรีวณิชชากร
ประธานราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย

รศ.นพ.กรภัทร มยุระสาคร
ประธานจัดงานประชุมวิชาการ
เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งชาติ ครั้งที่ 6

IMPORTANT DATES

event

15 March, 2024

On-line abstract submission form open

event

15 March, 2024

On-line registration form open

warning

15 August, 2024

On-line abstract submission form deadline

warning

31 July, 2024

Early registration fee deadline

วันสำคัญ โปรดสนใจ

15 มีนาคม 2567

เปิดรับลงทะเบียน

15 มีนาคม 2567 - 15 สิงหาคม 2567

เปิดรับ abstract online abstraction submission open

ถึง 31 กรกฏาคม 2567

Early bird registration

ภายใน 15 กันยายน 2567

แจ้งผลการพิจารณาประเภท Oral / Poster ผ่านทาง Facebook และ Email

1 ตุลาคม 2567

manuscript submission deadline to PCFM

ภาพบรรยากาศ NCFM 2023


ภาพงาน Party Night NCFM 2023


Contact Us

ราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย
The Royal College of Family Physicians of Thailand
โทรศัพท์ : 02-716-6651-2 Moblie: 087-754-5427 Email: thaincfm@gmail.com

©NCFM2023 THAILAND. All Rights Reserved.